AVÍS LEGAL

En virtut d’aquestes Condicions Generals, la Societat Anònima Damm (d’ara endavant, DAMM) amb CIF A-08000820, domiciliada a Barcelona, al carrer Rosselló núm. 515 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 21.167, foli 1, full número B-17.713, informa als Usuaris de la pàgina web www.damm.es i www.grupodamm.es, de la qual n’és titular, de les Condicions d’Accés i Ús de l’esmentada pàgina.

L’accés i l’ús de la pàgina web es regiran i estaran subjectes a les següents Condicions Generals. La utilització de totes les pàgines web de les quals DAMM en sigui titular implica l’acceptació plena per part de l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Accés i Ús vigents en el moment d’accés de l’usuari. DAMM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions Generals.

Tots els continguts de les pàgines web de DAMM (textos, àudio, vídeo, programari —software—, disseny i signes d’identificació, entre d’altres) estan sotmesos a la normativa en matèria de Propietat Intel•lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a DAMM o, si s’escau, a tercers. L’accés a les Pàgines web de DAMM no implica cap tipus de cessió, transmissió o renúncia als drets de Propietat Intel•lectual i/o Industrial.

L’Usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades d’identificació existents del drets de DAMM o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte a les Pàgines web de DAMM o que s’emprin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que aquests no impliquin cap violació dels drets de Propietat Intel•lectual ni suposin cap tipus de dany per a les Pàgines web de DAMM i/o la informació i serveis que s’hi ofereixen.

L’Usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la pàgina web de DAMM conformement a la llei, a aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts, i a no realitzar les següents activitats: a) dur a terme actes que siguin contraris als drets de Propietat Intel•lectual i/o Propietat Industrial dels seus titulars legítims; b) difondre continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica o il•legal, que vulnerin els drets humans o facin apologia del terrorisme; c) provocar danys als sistemes informàtics de DAMM, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics i lògics que puguin provocar danys als sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol•licitats de forma continuada; i d) transmetre publicitat o enviar missatges electrònics no sol•licitats o no autoritzats.

DAMM no es responsabilitza per qualsevol dany o prejudici al programari —software— o maquinari —hardware— de l’usuari que es derivi de l’accés a les Pàgines web de DAMM o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin.

DAMM no garanteix pas la idoneïtat , fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els serveis inclosos a les seves Pàgines web, i podrà actualitzar-los, modificar-los o suprimir-los sense avís previ tot respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

DAMM no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o estiguin disponibles fora d’Espanya. En el cas que els continguts de les Pàgines de DAMM es considerin totalment o parcialment il•legals a països fora d’Espanya, se’n prohibirà l’accés i la utilització pels usuaris i, en el supòsit que els usuaris hi accedeixin, ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat, i estaran obligats a complir les lleis nacionals d’aplicació.

DAMM no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts inclosos per tercers als enllaços a què es faci referència en aquesta pàgina. L’establiment d’un enllaç no suposa en cap cas l’existència de relacions entre DAMM i el propietari de la pàgina Web de l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació dels continguts o serveis que s’hi ofereixen.

DAMM es reserva el dret a suspendre l’accés a les Pàgines web, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, així com a efectuar les modificacions que cregui oportunes de les Pàgines, els serveis o les informacions que s’hi ofereixin. Això també serà aplicable a la presentació o localització d’aquestes pàgines, així com a les Condicions Generals d’Accés i Ús. Tota la informació rebuda a les Pàgines web de DAMM es considerarà cedida a DAMM a títol gratuït.

Les reclamacions no podran presentar-se per correu electrònic. Perquè tinguin validesa, caldrà adreçar-les al Departament de Màrqueting de DAMM, al carrer Rosselló núm. 515, Barcelona 08025. Aquest Departament indicarà en cada cas quines són les passes que cal seguir.

Totes les qüestions relatives a la les Pàgines web de DAMM es regiran per la legislació espanyola i estaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. Les parts renuncien a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

COOKIES

Així mateix, DAMM informa als Usuaris de la possible col·locació de cookies a l’ordinador del usuaris durant la navegació, de manera que en navegar per les pàgines web, es poden arribar a reconèixer automàticament l’adreça IP de l’ordinador de l’Usuari i altres dades possibles de navegació, entre d’altres. L’ús de cookies només respon a motius de manteniment de la sessió de navegació, i en cap cas no s’emmagatzemaran les dades de caràcter personal. Si els Usuaris no volguessin admetre la cookie, haurien d’eliminar aquesta possibilitat a les opcions d’Usuari del seu navegador. Malgrat la disposició anterior, DAMM no es fa responsable de les irregularitats que es puguin generar durant la navegació per les seves pàgines web com a conseqüència de la no acceptació de cookies.